📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 5273084589092941 22 25 21 20 88
2 7594762010124632 25 24 21 21 91 نمره اضطراری
3 0048477825229100 23 22 20 23 88
4 2657142039279826 20 18 22 23 83
5 7975849312410753 28 26 21 23 98
6 9212132024743704 26 28 22 24 100
7 2531644263595985 19 20 19 13 71
8 8827606718307361 23 25 22 24 94
9 7907639393877783 19 13 19 18 69 نمره اضطراری
10 3744383425985331 20 23 15 21 79
11 6013397950941490 29 28 21 24 102
12 1625045871538828 18 21 21 20 80
13 7703940215608897 23 22 18 23 86
14 1237321170936719 23 25 21 21 90
15 1902491635444555 22 22 22 22 88
16 3844458514906460 25 12 14 15 66
17 8506065731765547 22 22 21 20 85
18 6709215857556668 18 24 18 22 82
19 0882649748512538 24 23 22 25 94 نمره اضطراری
20 5733954932314606 26 28 24 27 105
21 7677503563858380 0 0 0 0 0
22 1975581807108883 25 25 20 22 92
23 9440203582507921 16 17 22 18 73
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.