📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 5410677306600477 26 25 23 24 98
2 2308521975625622 24 24 20 23 91
3 0092796028633603 25 25 19 22 91 نمره اضطراری
4 5067060106048327 28 27 20 23 98
5 6218537867541012 27 22 23 24 96
6 1817916346130049 24 27 21 23 95
7 3671259036664119 26 25 22 20 93
8 2084745137020590 19 13 18 23 73
9 2821275455622223 26 25 22 22 95
10 5730640483869519 25 25 26 26 102
11 8289941403632422 24 24 21 23 92
12 9706823953631768 24 23 21 22 90 نمره اضطراری
13 5930592237142976 26 26 20 21 93 نمره اضطراری
14 0830908688107692 23 22 21 22 88 نمره اضطراری
15 1130326141888258 23 15 19 20 77
16 7460602326592233 29 28 21 27 105 نمره اضطراری
17 0905655512543422 20 15 19 23 77
18 8018616675514084 29 30 24 26 109
19 4634013565917915 22 21 21 22 86
20 0907402397414193 26 26 21 22 95
21 0384815249057087 22 24 23 22 91
22 3426140095484781 27 26 22 23 98
23 0040854880762424 27 26 20 22 95 نمره اضطراری
24 7968709232407180 22 15 22 21 80
25 4787836411139123 18 14 20 18 70
26 5944128019090119 26 24 21 23 94
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.