📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 4182956074619103 28 25 23 26 102
2 0361455334191917 26 16 23 25 90
3 8695795082567624 22 22 21 24 89
4 3436851519771490 24 10 21 23 78
5 7896936113825722 16 12 18 15 61
6 0448294874454140 15 15 19 23 72
7 0634434110462664 22 24 23 26 95
8 0966255062785934 7 5 6 2 20
9 8358250186715057 17 24 23 24 88
10 1373348975718441 27 23 23 28 101
11 1540787155078854 12 9 7 11 39
12 0472553734257470 21 23 25 24 93
13 1325778521371630 27 23 23 26 99
14 5773031158460190 21 23 24 24 92
15 3210726364714287 20 15 0 0 35
16 6617474005515997 28 28 25 26 107
17 5596798066167691 26 11 22 20 79
18 4149566988131563 27 28 26 28 109
19 3984208548157351 27 24 21 24 96
20 4522021324176842 29 28 24 26 107
21 7539965708519838 21 10 20 24 75
22 1741795142708743 10 6 0 0 16
23 7443828231842555 15 19 22 24 80
24 5697378440262000 26 23 23 24 96
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.