📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 4873869133483561 29 28 25 28 110
2 3781226391483452 26 24 26 25 101
3 9850240865548938 25 19 20 19 83
4 5410552757422451 16 22 18 18 74
5 0733349566462492 24 22 24 25 95
6 8416331315182226 17 13 0 18 48
7 2019744555012403 20 13 16 20 69
8 0232223427377984 20 20 20 20 80
9 1063725891244052 26 22 22 22 92
10 5527441419554275 19 14 23 27 83
11 1806415495607900 24 21 23 24 92
12 3800562629232084 20 10 23 21 74
13 2961145394994041 11 13 20 21 65
14 8315904206469230 23 20 20 21 84
15 2449371903047322 20 11 19 18 68
16 4792764502944296 17 11 20 21 69
17 7015921938197525 18 11 18 21 68
18 4399344810416126 23 16 19 22 80
19 9010785851461394 18 21 23 23 85
20 5051949157305008 17 17 22 25 81
21 7746010211797695 22 16 22 25 85
22 6122355459997970 26 26 23 27 102
23 1784862322572887 26 21 20 22 89
24 2645139822883759 20 21 20 21 82
25 5813998213454263 0 0 0 0 0
26 7087608011867546 9 7 7 6 29
27 0497007688479681 18 16 23 24 81
28 0477799894860731 19 18 24 21 82
29 0563689727266557 28 26 22 26 102
30 6956484305844292 20 16 20 22 78
31 5900179284581473 24 20 21 22 87
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.