📌در راستای احترام به حقوق داوطلبان گرامی تغییر تاریخ رایگان آزمون های آزمایشی موسسه تا پایان بهمن ماه با شرایط ذیل تمدید گردید. داوطلبان با ورود به حساب کاربری و از طریق منو تغییر تاریخ می توانند مبادرت به جابجایی آزمون خود نمایند .

• تغییر تاریخ رایگان آزمون آزمایشی تافل تا 48 ساعت قبل از آزمون امـکان پـذیر می باشد.
• حداکثر تعداد دفعات مجاز برای دیفر رایگان آزمون آزمایشی 3 مرتبه در نظر گرفته شده است.

📌 استفاده از ماسک در زمان برگزاری آزمون الزامیست


Index Voucher No Reading Listening Speaking Writing Total Score
1 9283177665550388 23 19 21 21 84
2 4703992987962988 29 27 28 29 113
3 5320241983040908 19 20 21 21 81
4 6578505055679493 0 0 0 0 0
5 2454477245200449 20 21 23 22 86
6 2143067426613847 0 0 0 0 0
7 3685375825667392 15 16 20 21 72
8 9723633703636194 22 11 17 20 70
9 6430996291743588 26 19 23 24 92
10 4586308259267803 22 22 24 24 92
11 5783090519593795 28 29 25 28 110
12 2649347885619275 21 22 19 20 82
13 9859720535359693 0 0 0 0 0
14 1413648353363452 23 24 22 11 80
15 6623328284423207 16 12 18 17 63
16 3671416230080180 21 19 23 22 85
17 6700232507564807 26 23 23 22 94
18 5669892622050479 24 18 19 21 82
19 9133853971498352 23 15 22 21 81
20 4261270619911950 27 28 28 29 112
21 9020660895578587 22 19 19 22 82
22 6449683281306972 28 22 25 26 101
23 2537455320811050 22 19 24 22 87
24 4924098528366564 19 16 13 0 48
25 4197947233856577 24 25 27 27 103
26 5964842434800757 12 16 21 19 68
27 2189426537123302 25 19 21 21 86
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). Toefl3 is not approved or endorsed by ETS.